• Rajská 7, 811 08 Bratislava
  • +421 2 44 45 2688, +421 2 44 45 2678
  • info@apps.sk

APPS v legislatívnom procese

APPS systematicky zbiera informácie o legislatívnych iniciatívach a zámeroch a pri ich definovaní často spolupracuje ako poradný orgán.

Spoluorganizuje podujatia za účelom nájsť potrebné riešenia a otvára odborné diskusie na dané témy.

Samotného riadneho/formálneho legislatívneho procesu sa zúčastňuje ako jeden z pripomienkujúcich subjektov.

Ako jeden z nástrojov používa aj „Portál právnych predpisov“, kde všetky rezorty a štátne inštitúcie zverejňujú zmeny v zákonoch a realizujú pripomienkovanie.

Keď predkladateľ vyhodnotí legislatívne konanie, APPS sa zúčastňuje vysporiadania sporov v rozporovom konaní, pričom sa snaží hľadať konsenzuálne riešenia.

APPS sleduje legislatívu aj pri prerokovaní v poradnom a konzultačnom orgáne Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR, následne pri prerokovaní v Legislatívnej rade vlády a na samotnom rokovaní vlády. V ďalšom kroku je APPS pri prerokovaní v Národnej rade SR a jej výboroch až po zverejnenie v zbierke právnych predpisov.

APPS aktívne sleduje legislatívne procesy v EU, kde pravidelne prispieva do odborných konzultácií EK, komunikuje v rámci systému Registra transparentnosti, v ktorom je zaregistrovaná so zaangažovanými stranami a steakholdermi. Sleduje schvaľovanie noriem v EP a následne po ich prijatí napomáha, prípadne iniciuje v zmysle transpozičných termínov preklopenie prijatých zmien do národnej legislatívy.

Aktivity na EU úrovni blízko konzultuje so Stálou misiou SR a rôznymi politickými aj nezávislými odbornými platformami.

Identifikačné údaje

Asociácia priemyslu,
poľnohospodárstva a služieb
Rajská 7
811 08 Bratislava 1
Slovenská republika

IČO: 42 36 24 15
DIČ: 21 20 476 985

Kontaktné údaje

+421 2 44 45 2688
+421 2 44 45 2678
info@aias.sk

Asociácia je zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR pod č. spisu : VVS/1-2200/90-2871