• Rajská 7, 811 08 Bratislava
  • +421 2 44 45 2688, +421 2 44 45 2678
  • info@apps.sk

Ciele

Základným cieľom Asociácie priemyslu, poľnohospodárstva a služieb je reprezentovať, podporovať a presadzovať spoločné záujmy našich členov. Ako doma, tak aj na pôde európskych a medzinárodných inštitúcií chrániť a súčasne zlepšovať podnikateľské a zamestnávateľské prostredie.
APPS za tým účelom:
  • Zo skúseností svojich členov čerpá podnety
  • S podporou svojich odborníkov pripravuje hodnotné inputy z praxe pre stakeholderov
  • Prostredníctvom svojich zástupcov presadzuje názory a stanoviská
  • Synergicky s koherentnými partnermi vytvára silné a funkčné aliancie
  • Vecne príslušným inštitúciám napomáha pri aplikácii zmien v praxi

Činnosť

APPS je partnerom orgánov EU, štátnych inštitúcií,  stavovských, zamestnávateľských a odborových organizácií. Pravidelne monitoruje a analyzuje domácu a európsku legislatívu, ktorá je v okruhu záujmu členov resp. takú, ktorá môže mať vplyv na ich aktivity.Proaktívne navrhuje riešenia problematických oblastí. Aktívne sa zúčastňuje na príprave a tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa predmetu činnosti svojich členov.

Poskytuje a sprostredkúva rôzne nadštandardné služby, poradenstvo a špecifické informácie členom, potrebné pre ich podnikanie a rozhodovanie.
Pre mimoriadnych členov vytvára analyzy a reporty v zmysle dohodnutých pravidiel a stanov.
0
členov
0
roky existencie
0
odvetví
0
EU iniciatív

Členovia

Členmi APPS sú podnikateľské subjekty z rôznych oblastí podnikania. Združuje a zastupuje organizácie pôsobiace vo výrobe, obchode a službách. Oblasťou ich záujmu sú hlavne:

Výroba biopalív

Výroba biopalív

Logistika - nákladná železničná a cestná doprava

Logistika - nákladná železničná a cestná doprava

Billing

Billing

Výroba obnoviteľnej energie

Výroba obnoviteľnej energie

Konzultačné služby a finančné poradenstvo

Recyklácia

Výroba alko/nealko nápojov a potravín

Výroba alko/nealko nápojov a potravín

Dopravné stavby a systémové inžinierstvo

Dopravné stavby a systémové inžinierstvo

Obchod a skladovanie pohonných hmôt

Obchod a skladovanie pohonných hmôt

Poľnohospodárska (živočíšna a rastlinná) výroba

Poľnohospodárska (živočíšna a rastlinná) výroba

IT

IT

Obchod s poľnohospodárskymi komoditami

Obchod s poľnohospodárskymi komoditami

a mnoho ďalších

Členstvo v APPS je dobrovoľné a je založené na demokratických princípoch.
Zastrešujeme individuálnych a kolektívnych členov.

Orgány

Orgánmi Asociácie priemyslu, poľnohospodárstva a služieb sú:
Snem
Výkonná rada
Dozorná rada
Sekretariát

Prihláste sa na odber noviniek

Identifikačné údaje

Asociácia priemyslu,
poľnohospodárstva a služieb
Rajská 7
811 08 Bratislava 1
Slovenská republika

IČO: 42 36 24 15
DIČ: 21 20 476 985

Kontaktné údaje

+421 2 44 45 2688
+421 2 44 45 2678
info@aias.sk

Asociácia je zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR pod č. spisu : VVS/1-2200/90-2871